Pomoc materialna w roku szkolnym 2017/2018

1. „WYPRAWKA SZKOLNA” obejmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego ze wszystkich klas liceum ogólnokształcącego i technikum bez
względu na sytuację materialna i życiową. Są to uczniowie: słabowidzący, niesłyszący,
słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego, umiarkowanego
i znacznego, niepełnosprawnością ruchową (afazją), z autyzmem ( w tym z zespołem
Aspergera) z niepełnosprawnościami sprzężonymi (gdy jedna z nich jest wymieniona
wyżej).
Wniosek wraz z kopią orzeczenia należy złożyć w Szkole do 11 września 2017 r.


2. STYPENDIUM SZKOLNE przysługuje uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji
materialnej, w których miesięczny dochód netto na 1 osobę w rodzinie wynosi nie więcej
niż 514 zł.
Wniosek wraz z dokumentami poświadczającymi określoną trudną sytuację należy
złożyć do 15 września 2017 r. Dokumenty te to między innymi: zaświadczenie
o dochodach, zaświadczenie o bezrobociu, zaświadczenie o alimentach, zaświadczenie
o wysokości renty lub emerytury, także zaświadczenie lekarskie, dokument
poświadczający rozwód lub separację.


3. ZASIŁEK SZKOLNY dotyczy uczniów, którzy nagle i przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji
życiowej.
Wniosek z dokumentami potwierdzającymi sytuację można składać do 2 miesięcy
od wystąpienia zdarzenia losowego.
Wzory wniosków można pobrać u pedagoga (p. Ewa Listowska) oraz w sekretariacie
(p. Marzena Szczepańska) i w tym samych miejscach terminowo złożyć po wypełnieniu.
Wzory wniosków posiadają szczegółowe informacje dodatkowe oraz instrukcje
ułatwiające ich wypełnienie. Są one również dostępne na stronie Biura Edukacji Miasta
Stołecznego Warszawy w zakładce „Dla ucznia i rodzica”

Zajęcia pozalekcyjne

Media